Во сина издвоена лента на почетната страна на Аплицирај.мк можете да ги следите дневните промени на цените на акциите. Со кликнување на некоја од прикажаните акции, нивната цена или пак процентуалната дневна промена, ве води директен линк до Издавачот на акцијата на Македонска берза каде можете да прочитате повеќе информации за издавачот, податоци, вести, финансиски извештаи.

 

Анкетен прашалник наменет само за инвеститори на пазарот на капитал (берза)

Доколку сте инвеститор на берза Ве покануваме да одговорите на анкетниот прашалник на следниот линк https://forms.gle/LNXrk3yN99ka6kPy9. Се работи за прашалник кој е наменет САМО за инвеститори на пазарот на капитал (берза) и е целосно анонимен. Потребни се околу 7 минути за решавање. Резултатите од истражувањето ќе помогнат во изработка на научна анализа од областа на пазарот на капитал, фокусиран на сентиментот на инвеститорите.